versie januari 2020

Algemene Voorwaarden van Studio Bertha/Klaus Loosveld

De website www.studiobertha.be is eigendom van Studio Bertha/Klaus Loosveld

Maatschappelijke zetel en ophaalpunt
Zonnebeekseweg 312
8900 Ieper
België
BTW: BE 0668 845 781

Contactpersonen:
Klaus Loosveld & Lisa Cailliau
studiobertha@gmail.com
tel. +32 (0)486 831 861

Bank:
IBAN BE16 7390 1455 7374
BIC/SWIFT: KREDBEBB

Bereikbaarheid
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Studio Bertha is geen fysieke winkel met vaste openingsuren.

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Studio Bertha webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  

Op de Algemene Voorwaarden van Studio Bertha is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Studio Bertha en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Studio Bertha gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Studio Bertha behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Studio Bertha bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. De bevestiging wordt naar het door de koper opgegeven e-mail verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terecht komen.
 • Betaling van producten gekocht bij Studio Bertha geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.
 • Studio Bertha is eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Studio Bertha bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de landstaal van de verkoper.

Levering en Levertijden

 • De door Studio Bertha opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen definitieve termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Studio Bertha levert in volgende landen: België, Nederland
 • Levering in België geschiedt via BPost of GLS. Studio Bertha kan beslissen om hiervan af te wijken zonder daarvoor de klant op de hoogte te brengen of hiervoor verantwoording te moeten afleggen aan wie ook.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Wholesale

 • Wanneer producten van Studio Bertha worden verkocht dienen zij gepresenteerd te worden op de bijhorende houten display. Deze houten display wordt bij een eerste bestelling aangerekend en kost €50 excl BTW.
 • Bij de verkoop van onze producten geldt er een vaste minimumprijs. Deze minimum prijzen zijn opvraagbaar bij Studio Bertha via studiobertha@gmail.com. Hier kan er onder geen beding worden van afgeweken. 
 • Minimum bestelling bij de eerste order bedraagt 9 verschillende soorten kaarten waarvan elk 12 stuks. 
 • Franco verzending vanaf een bestelwaarde van €125 excl BTW binnen België. Verzendkosten naar een ander land in Europa worden op maat berekend. Neem contact op met Studio Bertha via studiobertha@gmail.com voor meer informatie.
 • Geplaatste orders dienen betaalt te worden binnen 14 dagen na factuurdatum voor bedrijven binnen België. Voor andere landen binnen Europa geldt een vooruitbetaling voordat de goederen worden verzonden.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Studio Bertha is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Producten die niet op voorraad zijn of (tijdelijk) niet kunnen worden geleverd, kunnen ook niet gekocht worden. Studio Bertha doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, maar toch kan het gebeuren dat er een onmogelijkheid is tot leveren van de goederen. Dit kan voorkomen door onopzettelijke foutieve stock gegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Studio Bertha u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Studio Bertha voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Studio Bertha op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Studio Bertha is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Studio Bertha heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. 
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u de procedure te volgen die op deze pagina wordt omschreven: annuleren, retourneren en ruilen 
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Studio Bertha betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Op producten die speciaal voor u gemaakt of veranderd zijn, is het verzakingsrecht niet van toepassing. Dit geldt o.a. voor de maatwerk illustraties die na overleg gemaakt of gepersonaliseerd worden.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  •  Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
   Studio Bertha– tav Klaus Loosveld, Zonnebeekseweg 312 – 8900 Ieper – België

Garantiebepalingen

 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Studio Bertha behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Studio Bertha te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan studiobertha@gmail.com.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Studio Bertha. Stuurt u de goederen om die reden naar ons terug zonder voorafgaande melding en blijken die goederen toch correct te zijn geleverd, dan kunnen de gemaakte kosten niet op Studio Bertha verhaald worden. De goederen blijven uw eigendom. Het terug naar u versturen zal ten uwen laste uitgevoerd worden.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Studio Bertha geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Bertha niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Studio Bertha heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Studio Bertha  haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Studio Bertha opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Studio Bertha niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld.
 • Als Studio Bertha met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Studio Bertha niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en voor de termijn die desgevallend wordt opgegeven.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Bertha of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Studio Bertha behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Studio Bertha , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Ieper, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

Studio Bertha kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de aangekochte goederen. De koper moet zich voldoende vergewissen van de in acht te nemen veiligheids- of andere voorschriften voor het correct gebruik van de goederen.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Studio Bertha levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Bertha de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Studio Bertha kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Studio Bertha geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Studio Bertha kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Studio Bertha verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Geen producten in je winkelwagen